સપનામાં ઉંદરોનો બાઈબલનો અર્થ

Biblical Meaning Rats Dreams

બાઈબલનો અર્થ

સપનામાં ઉંદરો (ઉંદર) નો બાઈબલનો અર્થ . તમારા સપનામાં પ્રવેશતા ઉંદરોનું પ્રતીક છે કંઈક અપ્રિય બનવાનું છે . આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં, ઉંદરો પ્રગતિના દુશ્મન સૂચવે છે. નો અર્થ